Privacyverklaring Nederlandse Luitvereniging

De Nederlandse Luitvereniging (NLV) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.nederlandseluitvereniging.nl
Voorzitter: voorzitter@nederlandseluitvereniging.nl

Secretaris en functionaris gegevensbescherming: secretaris@nederlandseluitvereniging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De NLV verwerkt de door u als lid aan ons verstrekte persoonsgegevens doordat wij u informatie sturen, zoals nieuwsbrieven en ons verenigingstijdschrift De Tabulatuur, en wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals advertenties op onze website. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De NLV verwerkt uw persoonsgegevens om:

- jaarlijks uw contributie te kunnen afhandelen
- u nieuwsbrieven en De Tabulatuur te kunnen sturen
- u te kunnen bereiken voor zaken die met uw lidmaatschap verband houden
- om bestelde publicaties aan u te kunnen sturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De NLV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is zolang u lid bent van de NLV en tot 1 jaar na uw uitschrijving als lid.

Wie toegang heeft tot de persoonsgegevens

De bestuursleden van de NLV hebben toegang tot de persoonsgegevens, die in een beveiligd gegevensbestand zijn opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NLV verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ledenpagina's van de website

De website van de NLV kent enkele alleen voor leden toegankelijke pagina's, waarin bladmuziek, video's van evenementen, nummers van De Tabulatuur en verenigingsdocumenten (zoals jaarverslagen) worden gedeeld. Persoonsgegevens komen niet op deze pagina's voor, anders dan - met hun uitdrukkelijke toestemming - in De Tabulatuur.

Advertentiepagina van de website

Op de advertentiepagina van de website worden persoonsgegevens vermeld die de adverteerder zelf aan de webmaster heeft verstrekt en die bewaard blijven zolang de adverteerder de advertentie wil handhaven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de NLV gebruikt cookies: kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar secretaris@nederlandseluitvereniging.nl.

Klachten met betrekking tot de privacy

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NLV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik heeft, neem dan contact op via secretaris@nederlandseluitvereniging.nl.